Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Rodziców/Świetlica/Procedura przyprowadzania dzieci i odbioru

Procedura przyprowadzania dzieci i odbioru

Procedura przyprowadzania dzieci i odbioru ze świetlicy szkolnej obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy

§ 1 Postanowienia ogólne

Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania
i odbierania ze świetlicy szkolnej, określenia odpowiedzialności rodziców lub innych osób przez
nich upoważnionych (zwanych dalej opiekunami), nauczycieli oraz pozostałych pracowników
szkoły.

§ 2 Przyprowadzanie dzieci

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 2. Dzieci do 7 roku życia rodzice/opiekunowie przyprowadzają do świetlicy osobiście i powierzają pod opiekę nauczyciela. Rodzice/opiekunowie starszych dzieci (po 7 roku
  życia), którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie przychodziło oraz opuszczało świetlicę biorą na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka oraz
  przedkładają pisemne upoważnienie.
 3. Świetlica nie odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, którzy nie zgłosili swojej obecności.
 4. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przed jej otwarciem przebywają na korytarzu pod opieką rodzica.

§ 3 Odbieranie dzieci

 1. Odbiór dzieci do 7 r. życia jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione na piśmie.
 2. Dziecko do 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej zgodnie z Art. 43.1. (Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która
  osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania).
 3. Dziecko powyżej 7 roku życia samodzielnie wychodzi ze świetlicy do domu na podstawie pisemnego stałego lub okazjonalnego oświadczenia rodzica/opiekuna. Oświadczenie musi
  zawierać datę oraz dokładną godzinę wyjścia dziecka ze świetlicy.
 4. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy ma obowiązek skontaktować się z wychowawcą świetlicy.
 5. Dopuszcza się możliwość odbioru dziecka ze świetlicy przez niepełnoletnie rodzeństwo. Jeśli sytuacja życiowa rodziny tego wymaga, rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do złożenia
  pisemnego oświadczenia w tej sprawie. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy rodzice będą domagać się, aby dziecko młodsze było odebrane przez rodzeństwo, które nie ukończyło 13
  – tu lat (ale ma ukończone 10lat), decyzja rodziców w kwestii odbioru dziecka ze szkoły jest traktowana jako realizacja ich władzy rodzicielskiej i ponoszą oni pełną odpowiedzialność.
 6. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze szkoły lub świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.
 7. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go w celu potwierdzenia tożsamości w chwili, gdy jest to osoba obca
  dziecku i nieznana nauczycielowi. W każdej sytuacji budzącej wątpliwości, nauczyciel ma obowiązek skontaktować się z rodzicami/opiekunami dziecka.
 8. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie z rodzicem/opiekunem (telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę
  wskazaną przez rodzica/opiekuna. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka podpisując się pod nim czytelnie.
 9. Rodzice/opiekunowie po odebraniu dziecka przejmują nad nim odpowiedzialność nawet, jeśli przebywają na terenie szkoły.
 10. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych rodziców/opiekunów oraz danych osób upoważnionych do odbioru dzieci ze świetlicy powinna być niezwłocznie zgłoszona
  wychowawcy świetlicy.
 11. Każdorazowa zmiana godziny samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy musi być zgłoszona pisemnie i przedłożona wychowawcy świetlicy.
 12. Dziecko wychodzące ze świetlicy do domu, zgłasza swoje wyjście nauczycielowi.
 13. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy, odbierać nie później niż do godziny 16:30.
 14. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane przed zakończeniem pracy świetlicy wychowawcy realizują procedury postępowania przewidziane w przypadku pozostania dziecka w świetlicy
  po godzinach pracy.

§ 4 Sytuacje szczególne

 1. W przypadku zachorowania dziecka na terenie szkoły rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani o sytuacji telefonicznie i muszą niezwłocznie odebrać dziecko ze świetlicy szkolnej.
 2. Nauczyciel stanowczo odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków psychoaktywnych lub przejawia agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego rodzica/opiekuna lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę oraz informuje o zdarzeniu przełożonego.
 3. W przypadku nie odebrania dziecka w godzinach pracy świetlicy, nauczyciel, który z nim pozostał nawiązuje kontakt telefoniczny z rodzicami/opiekunami bądź osobami upoważnionymi do odbioru ucznia, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka. Gdy rodzic/opiekun lub inna osoba wskazana w karcie świetlicowej nie może odebrać dziecka, rodzic/opiekun  może telefonicznie upoważnić inną osobę pełnoletnią do odbioru dziecka. Wskazana osoba musi przy odbiorze okazać się koniecznie dowodem tożsamości oraz napisać oświadczenie o odbiorze dziecka ze świetlicy, podpisując się pod nim czytelnie. Nauczyciel jest
  zobowiązany do wylegitymowania takiej osoby, spisując wszystkie dane z tego dokumentu.
 4. W sytuacji, gdy wychowawca po zakończeniu pracy świetlicy nie może nawiązać kontaktu z rodzicami, opiekunami lub osobami upoważnionymi w karcie do odbioru dziecka, informuje Dyrektora o zaistniałej sytuacji. W takiej sytuacji szkoła ma prawo wezwać Policję
  w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów ucznia oraz zapewnienia uczniowi dalszej opieki.
 5. Gdy taka sytuacja powtarza się rodzice/opiekunowie zostają pouczeni, iż w przypadku dalszego nieterminowego odbierania dziecka, może ono zostać skreślone z listy uczestników świetlicy.

§ 5 Obowiązki nauczycieli świetlicy i wychowawców

 1. Wychowawca klasy jest zobowiązany do odprowadzenia dzieci po lekcjach do świetlicy. W przypadku, gdy dzieci kończą je z innym nauczycielem niż wychowawca, wówczas to dany nauczyciel ma obowiązek przyprowadzenia dzieci do świetlicy szkolnej.
 2. Wychowawca klasy lub inny nauczyciel, który odprowadza dzieci do świetlicy jest zobowiązany poinformować wychowawcę świetlicy ilu uczniów pozostawia pod jego opieką.
 3. Nauczyciele świetlicy sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom/opiekunom lub upoważnionej osobie.
 4. Nauczyciele mają obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.

§ 6 Opieka nad uczniem w dni wolne od zajęć dydaktycznych

 1. W dni wolne od zajęć dydaktycznych (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego) szkoła zapewnia opiekę uczniom, na prośbę rodziców/prawnych opiekunów w godzinach od 8:00
  do 16:00.
 2. Rodzice/opiekunowie dzieci składają pisemną informację u wychowawcy najpóźniej trzy dni przed dniem wolnym.
 3. Wychowawca klasy przekazuje informację osobie prowadzącej dokumentację i planującej pracę świetlicy.
 4. W tym dniu uczniowie zgłoszeni przez rodziców/opiekunów przebywają pod opieką wychowawców świetlicy lub nauczycieli.

§ 7 Zapisy końcowe

 1. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie oraz nauczyciel.
 2. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice/opiekunowie są informowani o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.
 3. Treść procedury zostaje udostępniona rodzicom na stronie internetowej, w sekretariacie szkoły oraz w świetlicy w celu szczegółowego zapoznania się.

Opracowała:
mgr Joanna Wojtowicz

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Dla Rodziców
pdf 2020-02-24 Procedura przyprowadzania dzieci do świetlicy szkolnej
ilość pobrań: 251
Procedura przyprowadzania dzieci do świetlicy szkolnej 177.74KB zobacz
do góry