Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Rodziców/Procedury zwalniania uczniów

Procedury zwalniania uczniów

Procedura zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych oraz organizacji pobytu uczniów w czasie tych zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy

Zasady zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych:

 • przewidziane z mocy prawa;
 • na prośbę rodziców;
 • z powodu złego samopoczucia ucznia na jego prośbę.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015 r. poz.357).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz.U. z 2015 r., poz.843).
 3. Statut Gimnazjum nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy.

Zwolnienia te dotyczą:

 1. zajęć z wychowania fizycznego na prośbę rodziców przy jednoczesnym okazaniu opinii lekarza;
 2. nauki drugiego języka obcego, gdy rodzice złożyli odpowiedni wniosek oraz opinię lub orzeczenie poradni;

I. Procedura uzyskiwania zwolnień z realizacji zajęć wychowania fizycznego procedura postępowania

Zwolnienia doraźne

 1.  W wyjątkowych sytuacjach (np. chwilowa niedyspozycja zdrowotna, zdarzenie losowe uczeń na prośbę rodziców może być zwolniony z realizacji pojedynczych zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu podejmuje nauczyciel wychowania fizycznego.
 2. Zwalnianie z pojedynczych zajęć odbywa się na ogólnych zasadach przyjętych w szkole. 

Zwolnienia długoterminowe

 1. Decyzję o zwolnieniu długoterminowym podejmuje dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosku rodziców (prawnych opiekunów) i zapoznaniu się z treścią zaświadczenia wystawionego przez lekarza w ciągu 7 dni od wpłynięcia odpowiednich dokumentów.
 2. Zwolnienie może być całkowite lub częściowe.
 3. Zwolnienie całkowite z zajęć jest wtedy, gdy lekarz w zaświadczeniu wskazuje brak możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach.
 4. Zwolnienie częściowe jest wtedy, gdy lekarz w zaświadczeniu wskazuje konieczność wyłączenia ucznia z określonych ćwiczeń w czasie zajęć wychowania fizycznego.
 5. Czas zwolnienia z zajęć ustala dyrektor na podstawie zaświadczenia lekarskiego. 
 6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia wystawienie okresowej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się zamiast oceny klasyfikacyjnej „zwolniona” lub „zwolniony”.
 7. Jeżeli uczeń uzyskał zgodę dyrektora na zwolnienie na jeden okres, a w drugim uczestniczył w zajęciach uzyskując oceny, a jego nieobecności nie przekroczyły 50 % zajęć - wówczas istnieje podstawa do klasyfikacji rocznej i uczeń otrzymuje ocenę na koniec roku.
 8. Jeżeli uczeń uzyskał zgodę dyrektora szkoły na zwolnienie na jeden okres, a w drugim okresie powinien uczestniczyć w zajęciach uzyskując oceny, jednak jego nieobecności (usprawiedliwione, nieusprawiedliwione) przekroczyły 50 % zajęć i nie ma podstaw do wystawienia oceny, to uczeń jest nieklasyfikowany. Może złożyć podanie o egzamin klasyfikacyjny. Jeśli Rada Pedagogiczna zaopiniuje wniosek pozytywnie, uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny, który ma formę praktyczną. W przypadku, gdy uczeń nie może wykonywać zadań praktycznych w trakcie egzaminu, co jest potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, umożliwia się mu zdawanie egzaminu w formie pisemnej.
 9. O zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć poinformowany zostaje rodzic ucznia (opiekun prawny), nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego a decyzję dołącza się do arkusza ocen ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości nauczyciele wychowania fizycznego potwierdzają podpisem złożonym w rejestrze uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego w danym roku szkolnym.
 10. Od decyzji dyrektora rodzice (prawni opiekunowie) mogą się odwołać w ciągu 7 dni do Burmistrza Miasta Oleśnicy za pośrednictwem dyrektora szkoły. 
 11. Uczeń ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela. Jeśli jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, uczeń na pisemną prośbę rodziców, za zgodą dyrektora może być zwolniony z obecności. W dzienniku lekcyjnym zwolniony uczeń ma adnotację „zwolniony/zwolniona” wprowadzoną przez nauczyciela wychowania fizycznego. 

Postanowienia końcowe

 1. Komplet dokumentacji dotyczącej zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego przechowane są w sekretariacie szkoły.
 2. Z niniejszą procedurą uczniów zapoznają nauczyciele wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców na pierwszym spotkaniu z rodzicami.

II. Procedura zwolnienia z nauki drugiego języka obcego

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca etapu edukacyjnego w gimnazjum ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie nauczania indywidualnego, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. O zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka występują rodzice (prawni opiekunowie). Składają wniosek do dyrektora szkoły, do którego załączają opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Wniosek wraz z dokumentacją psychologiczno - pedagogiczną należy przedłożyć dyrektorowi szkoły do 15 września danego roku szkolnego lub niezwłocznie po otrzymaniu tej dokumentacji w przypadku nowej diagnozy przeprowadzonej w trakcie trwania roku szkolnego.
 5. Dyrektor wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku.
 6. Od decyzji dyrektora rodzice (prawni opiekunowie) mogą się odwołać w ciągu 7 dni do Burmistrza Miasta Oleśnicy za pośrednictwem dyrektora szkoły.
 7. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym w rejestrze uczniów zwolnionych z zajęć drugiego języka obcego w danym roku szkolnym.
 8. Uczniowi zwolnionemu z nauki drugiego języka obcego szkoła zapewnia opiekę podczas trwania tych zajęć. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel języka obcego oraz wychowawca klasy.
 9. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczaną w dzienniku adnotację „zwolniony/zwolniona” wprowadzoną przez nauczyciela języka obcego.
 10. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

III. Procedura zwolnienia z zajęć wychowania do życia w rodzinie

 1. Uczniowie niepełnoletni mają obowiązek uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie na podstawie deklaracji złożonej przez rodziców (prawnych opiekunów) w pierwszej klasie podczas pierwszego spotkania z wychowawcą.
 2. Uczeń przestaje uczęszczać na zajęcia wychowania do życia w rodzinie tylko na podstawie pisemnej, uzasadnionej rezygnacji rodziców (prawnych opiekunów) z udziału ich dziecka w tych zajęciach złożonej dyrektorowi szkoły w terminie do 15 września danego roku szkolnego.
 3. Dla uczniów nieuczęszczających na zajęcia (brak woli ze strony rodziców) szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze, jeśli zajęcia dla zespołu klasowego odbywają się na środkowych lekcjach.
 4. Dla uczniów nieuczęszczających na zajęcia (brak woli ze strony rodziców), które odbywają się na pierwszej lub ostatniej lekcji opiekę zapewniają rodzice (prawni opiekunowie) a w dokumentacji przebiegu nauczania, obecności na zajęciach nauczyciel przedmiotu zaznacza „uczeń nieaktywny” (szara głowa)
 5. Zwalnianie z pojedynczych zajęć odbywa się na ogólnych zasadach przyjętych w szkole.


IV. Procedura zwolnienia z zajęć religii

 1. Oświadczenie o uczestnictwie ucznia w lekcjach religii składają rodzice (prawni opiekunowie), na podstawie pisemnej deklaracji złożonej w pierwszej klasie podczas pierwszego spotkania z wychowawcą. Oświadczenie jest ważne na cały okres nauki ucznia w gimnazjum.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą wystąpić do dyrektora o wycofanie deklaracji uczestnictwa ucznia w lekcjach religii. Składają pisemny wniosek do dyrektora szkoły do dnia 15 września danego roku szkolnego.
 3. Dla uczniów nieuczęszczających na zajęcia (brak woli ze strony rodziców) szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze, jeśli zajęcia dla zespołu klasowego odbywają się na środkowych lekcjach.
 4. Dla uczniów nieuczęszczających na zajęcia (brak woli ze strony rodziców), które odbywają się na pierwszej lub ostatniej lekcji opiekę zapewniają rodzice (prawni opiekunowie) a w dokumentacji przebiegu nauczania, obecności na zajęciach nauczyciel przedmiotu zaznacza „uczeń nieaktywny” (szara głowa)
 5. Zwalnianie z pojedynczych zajęć odbywa się na ogólnych zasadach przyjętych w szkole.
 6. W przypadku nieuczęszczania ucznia na lekcję religii w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wstawia się kreskę.

V. Zasady zwalniania uczniów na prośbę rodzica:z zajęć szkolnych (lekcyjnych i pozalekcyjnych)

 1. Ucznia można zwolnić z zajęć szkolnych tylko na pisemną prośbę rodziców zawierającą rzeczowe uzasadnienie z formułą: Biorę na siebie odpowiedzialność za pobyt i bezpieczeństwo mojego dziecka z wyraźnym podpisem i datą wystawienia.
 2. Prośbę o zwolnienie uczeń powinien przedstawić wychowawcy zaraz po przyjściu do szkoły.
 3. Wychowawca podejmuje decyzję o zwolnieniu lub może odmówić zwolnienia po uzgodnieniu z rodzicem (prawnym opiekunem), jeżeli uzna, że uczeń sam napisał prośbę i sfałszował podpis.
 4. Jeżeli wychowawca w danym dniu jest nieobecny, ucznia może zwolnić wicedyrektor szkoły lub pedagog.
 5. Rodzice mogą przyjść do szkoły i osobiście poprosić wychowawcę/nauczyciela o zwolnienie dziecka.
 6. W wyjątkowych sytuacjach zwolnienie z zajęć może nastąpić telefonicznie pod warunkiem, że rodzic osobiście odbierze dziecko ze szkoły (odbiór dziecka potwierdza wpisem do zeszytu wyjść znajdującym się w sekretariacie szkoły).
 7. W przypadku wątpliwości pisemne prośby rodziców o zwolnienia z zajęć mogą zostać zweryfikowane przez nich lub wychowawców podczas zebrań organizowanych przez szkołę lub podczas indywidualnych spotkań z wychowawcą.
 8. Zwalnianie ucznia z zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, zespoły wyrównawcze) odbywa się na takich samych zasadach jak z zajęć lekcyjnych.
 9. Uczeń w czasie, gdy jest zwolniony, nie może przebywać na terenie szkoły.
 10. W dokumentacji przebiegu nauczania, w rubryce obecności na zajęciach zaznacza się nieobecności a wychowawca je usprawiedliwia.

VI. Zasady zwalniania uczniów na ich prośbę z powodu złego samopoczucia

 1. Każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu musi być poważnie potraktowana i zobowiązuje nauczyciela do udzielenia mu pomocy, w tym zapewnienia mu opieki i zgłoszenia w sekretariacie szkoły.
 2. Stan zdrowia ucznia powinien być konsultowany z pielęgniarka szkolną, która podejmuje decyzje o dalszym postępowaniu.
 3. Zwolnienie ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia powinno być połączone z powiadomieniem rodziców ucznia o złym samopoczuciu dziecka i ustaleniem z nimi wszystkich dalszych działań związanych ze zwolnieniem.
 4. Uczeń chory nigdy nie jest zwalniany ze szkoły, jeśli nie zgłosi się po niego rodzic lub inna osoba upoważniona. Rodzic w wyjątkowych sytuacjach może wydać dyspozycje co do zwolnienia. Fakt odebrania ucznia z zajęć odnotowuje rodzic (prawny opiekun) w rejestrze zwolnień znajdującym się w sekretariacie szkoły.
 5. Uczniowie zwolnieni w danym dniu z zajęć z powodu choroby lub złego samopoczucia nie mogą przebywać na terenie szkoły i uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych. W takim przypadku zwolnienie traci ważność.
do góry