Fundusze Europejskie
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Oleśnickich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SP 1

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane zostały przed dniem 23 września 2018 r.
 • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane zostały przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanne są od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 • multimedia opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 r.;
 • treści niewykorzystywane są do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to m.in.

 • wybrane materiały audio-wizualne nie posiadają transkrypcji tekstowej,
 • wybrane treści występują w postaci nietekstowej,
 • wybrane dokumenty nie posiadają prawidłowej struktury redakcyjnej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Magdalena Stępień, magdalena.stepien76@gmail.com.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 314 29 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Oleśnickich,
56-400 Oleśnica ul. Armii Krajowej 47

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dostępne jest wejście z dziedzińca szkoły na poziomie terenu. Drzwi otwierane ręcznie. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Dla osób na wózkach brak możliwości samodzielnego wejścia na parter. Dostęp możliwy jedynie poprzez wniesienie (pięć stopni). W budynku nie ma wind. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne).
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika sekretariatu szkoły znajdującego się w budynku głównym tel: 71 314 39 38, kom. 508 184 945 email:

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Możliwość wjazdu na teren szkoły po wcześniejszym poinformowaniu sekretariatu w budynku głównym, tel: 71 314 29 38, kom. 508 184 945, email

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku szkoły z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy;

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Brak tłumacza języka migowego.

Budynek Biblioteki - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Oleśnickich,
56-400 Oleśnica ul. Armii Krajowej 47

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dostępne jest wejście z dziedzińca szkoły wyposażone w podjazd dla wózków. Drzwi otwierane ręcznie. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma wind. Jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Zastosowano podjazd dla wózków od strony dziedzińca szkoły.
Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne).
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika sekretariatu szkoły znajdującego się w budynku głównym tel: 71 314 29 38, kom. 508 184 945 email:

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Możliwość wjazdu na teren szkoły po wcześniejszym poinformowaniu sekretariatu w budynku głównym, tel: 71 314 29 38, kom. 508 184 945, email:

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku szkoły z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy;

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Brak tłumacza języka migowego.

Budynek Sali Gimnastycznej - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Oleśnickich,
56-400 Oleśnica ul. Armii Krajowej 47

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dostępne jest wejście z dziedzińca szkoły wyposażone w podjazd dla wózków. Drzwi otwierane ręcznie. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma wind. Jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Zastosowano podjazd dla wózków od strony dziedzińca szkoły.
Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne).
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika sekretariatu szkoły znajdującego się w budynku głównym tel: 71 314 29 38, kom. 508 184 945 , email:

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Możliwość wjazdu na teren szkoły po wcześniejszym poinformowaniu sekretariatu w budynku głównym, tel: 71 314 29 38, kom. 508 184 945, email:

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku szkoły z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy;

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Brak tłumacza języka migowego.

do góry