Fundusze Europejskie

Szkoła z klasą

Funkcjonowanie Kodeksu 2.0 oraz propozycje zmian.

06 grudnia 2012 roku, zrealizowany został kolejny punkt programu „Szkoła z Klasą 2.0”. Po odbyciu klasowych debat, uczniowie aktywnie w nich uczestniczący zostali zaproszeni na debatę szkolną na temat kodeksu dobrego korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Podczas debaty, weryfikacji poddane zostały zapisy powstałego dwa lata temu Kodeksu 2.0, uczniowie zaproponowali też szereg poprawek a także nowych punktów. W auli spotkali się nauczyciele (koordynator Rafał Zahorski, Dorota Musiałek, Magdalena Stępień oraz Paulina Szopiany) oraz uczniowie klas drugich (Krystian Banaś, Wiktoria Bartczak, Aleksandra Dobrzycka, Dawid Gendera, Kamil Górski, Klaudia Jarosz, Magdalena Krawczyk, Anna Krowicka, Kinga Kurka, Wiktor Kwiecień, Aleksandra Lech, Kamila Lenart, Mateusz Łukieńczuk, Paweł Maciak, Agnieszka Macko, Jakub Marszałek, Albert Pakulski, Oliwia Paluch, Kacper Papierski, Krzysztof Perczak, Magdalena Rybak, Mateusz Uznański, Aleksandra Wilk, Dominika Wilk, Erik Zdebski) oraz trzecich: Katarzyna Michalak, Daria Junik, Roksana Wierzbicka, Weronika Lis, Julia Nowacka, Aleksandra Jaworska, Zuzanna Przysiwek (Katarzyna, Daria i Roksana uczestniczyły w ubiegłorocznej debacie). Stroną techniczną debaty zajął się Albert Pakulski, dokumentacją fotograficzną Weronika Lis, sekretarzem została Katarzyna Michalak a współprowadzącym Wiktor Kwiecień.

Debata odbyła się w Sali Nr 11, wyposażonej w tablicę multimedialną (na której uczestnicy widzieli tekst Kodeksu 2.0) oraz rzutnik (za jego pomocą wyświetlano Kodeks, dzięki temu można było na bieżąco nanosić poprawki na wersję papierową i były one widoczne dla zebranych).

Przed przystąpieniem do dyskusji, prowadzący krótko przypomnieli zadania czekające uczestników programu „Szkoła z klasą 2.0” oraz terminy ich realizacji. Uczniowie odświeżyli sobie również „zasady dobrej debaty” oraz podzielili się doświadczeniami związanymi z korzystaniem z Internetu i zagrożeniami z tym związanymi. Wielu uczestników debaty w oparciu o Kodeks 2.0 przygotowało postulaty, wnioski i poprawki, co, do których toczyła się dyskusja, usprawniło to i skróciło czas jej trwania.

Po raz kolejny, wśród życzeń odnoszących się do wyposażenia szkoły i dostosowania jej zaplecza do potrzeb użytkowników TiK znalazły się: tablice interaktywne (posiadamy już jedną, przydałyby się kolejne), większa liczba i dostępność komputerów, drukarek oraz rzutników (w tej chwili 2 w szkole). Kolejnym postulatem, który nie wszedł w życie było wykorzystanie pracowni komputerowych podczas przerw lekcyjnych (ze względu na funkcjonowanie w szkole od Roku Szkolnego 2010/2011 sieci bezprzewodowej postulat ten stał się bezzasadny, uczniowie podczas przerw mogą korzystać z telefonów komórkowych. Niestety, coraz częściej robią to również w czasie lekcji m.in. podczas sprawdzianów pobierając odpowiedzi z sieci; wspólnie uznaliśmy, że trzeba coś z tym problemem zrobić – właściwy zapis zostanie uwzględniony w nowej wersji kodeksu).

Po części ogólnej, przystąpiono do szczegółowego omówienia postanowień Kodeksu 2.0 oraz postulatów, wniosków i ewentualnych poprawek do wprowadzenia. Wiktor Kwiecień z klasy IIC odczytywał poszczególne postanowienia Kodeksu. Uczniowie na bieżąco komentowali ubiegłoroczne zapisy, zatrzymywali się na dłużej przy kontrowersyjnych punktach, proponowali poprawki lub akceptowali sformułowania zawarte w Kodeksie. Każda z osób uczestniczących w debacie mogła zabrać głos, sygnałem do jego udzielenia było podniesienie ręki (prowadzący udzielał wówczas głosu zainteresowanej osobie)). Wcześniejsze przeprowadzenie debat klasowych ułatwiło dyskusję – uczniowie byli do niej przygotowani, dobrze wiedzieli co chcą powiedzieć podczas debaty szkolnej, ich postulaty były przemyślane, ewentualnie wymagały drobnych korekt językowych. Dyskusja przebiegała w przyjaznej, merytorycznej atmosferze, bez przerywania prelegentom – osoby posiadające odmienne zdanie od właśnie wygłoszonego mogły natychmiast kontrargumentować, dzięki czemu przeanalizowano wszelkie niuanse. Ustalono, co następuje: 

ROZDZIAŁ 1

Należy uczyć się w domu i w szkole przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnej

Uczniowie zgodzili się z większością sformułowań zawartych w Rozdziale I Kodeksu. Wprowadzono dodatkowy punkt dotyczący wykorzystania platformy edukacyjnej Fronter (w bieżącym Roku Szkolnym funkcjonuje już ona bardzo sprawnie, uczniowie odrabiają za jej pomocą zadania domowe, korzystają z materiałów zamieszczonych przez nauczycieli, projekty edukacyjne będą realizowane w dużej mierze za jej pomocą). Niestety, nie wszyscy uczniowie i nauczyciele mają nawyk częstego „zaglądania” na platformę – postulat dotyczył regularności „wizyt” na Fronterze z obu stron. Kolejna poruszona kwestia dotyczyła plagi szerzącej się wśród uczniów – korzystania podczas odrabiania zadań domowych z „tłumaczy elektronicznych” oraz z portali typu „Sciaga.pl”- podważa to sens zadawania prac do domu, zatrważająca liczba około 70% wypracowań z języka angielskiego została „napisana” za pomocą translatorów, uczniowie próbują też „ściągać” podczas sprawdzianów (tłumaczenie słówek w googlu). Do Kodeksu zostanie wprowadzony odpowiedni zapis mówiący o konsekwencjach takiego postępowania (np. automatyczna ocena niedostateczna z danego zadania).

ROZDZIAŁ 2/ ROZDZIAŁ 3

Z informacji należy korzystać samodzielnie i krytycznie/ Nie kradnij i nie daj się okraść

Tak jak w ubiegłym roku, uczniowie zgodzili się ze stwierdzeniem, iż często nadużywają możliwości związanych z wykorzystaniem wiadomości zawartych w Internecie (opcja ‘kopiuj-wklej” bez wkładu własnego). Zwrócili też uwagę na częste łamanie praw autorskich. Omówione zostały zagadnienia dotyczące legalnego pobierania informacji z witryn internetowych. Wspomniano też o niebezpieczeństwach związanych z korzystaniem z niepewnych źródeł, błędach i przeinaczeniach pojawiających się w pracach uczniów bezkrytycznie podchodzących do zawartości stron.

ROZDZIAŁ 4

Komunikujmy się z nauczycielami, rodzicami i kolegami

Pełne funkcjonowanie od roku szkolnego 2011/2012 Dziennika Elektronicznego ułatwiło kontakt między uczniami, rodzicami oraz nauczycielami, spełniając jednocześnie część postulatów zawartych w Rozdziale czwartym Kodeksu 2.0. Platforma edukacyjna Fronter poszerza możliwości komunikacji na linii uczeń-nauczyciel. Dodatkowo, strona szkolna jak i Gazetka działają sprawnie i bez zakłóceń – wszystko to powoduje bardzo dobry przepływ informacji. W związku z powyższym zgodzono się ze wszystkimi zapisami Kodeksu 2.0.

ROZDZIAŁ 5

Walcz o komputery w szkole

Nie wszystkie postulaty uczniów dotyczące dostępności komputerów w szkole zostały spełnione. Uczniowie rozumieją, że wynika to z ograniczonych możliwości finansowych i lokalowych szkoły, wnioskują jednak o uzupełnienie podstawowych braków w wyposażeniu (rzutniki, sprzęt audio-video, zaledwie jedna tablica interaktywna przy dużo większej ilości w okolicznych szkołach, bardzo ograniczony dostęp do drukarek i kserokopiarek). Większe „umultimedialnienie” szkoły stanowiłoby niepodważalną korzyść także dla nauczycieli.

ROZDZIAŁ 6

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze

Duża część dyskusji poświęcona została bezpieczeństwu w sieci. Uczniowie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami związanymi z korzystaniem z Internetu, przestrzegali przed ewentualnymi, mogącymi przynieść przykre konsekwencje, błędami popełnianymi przez użytkowników. Jakub Marszałek oraz Paweł Maciak z klasy IIC zaproponowali wprowadzenie punktu: „Zanim zarejestrujesz się na danej stronie, uważnie zapoznaj się z obowiązującym regulaminem”. Ma to związek z przypadkami ‘wyłudzania” przez niektóre portale pieniędzy od młodocianych użytkowników sieci (a w zasadzie ich rodziców) w związku z uprzednim potwierdzeniem regulaminu, który zapewnie nie został przeczytany – automatyczne kliknięcie „tak”. Uczestnicy dyskusji zgodzili się co do istotności wprowadzenia tego zapisu.

ROZDZIAŁ 7

Już prześcignąłeś rodziców w wiedzy na temat TiK. Naucz ich tego!

Kolejny omawiany temat dotyczył uświadamiania rodziców na temat wykorzystania TiK w ich codziennym życiu oraz ułatwień, jakie może to przynieść. Wraz z wprowadzeniem Dziennika Elektronicznego, nieodzowne stały się podstawowe umiejętności związane z użytkowaniem Internetu, zakładaniem kont, komunikacją e-mailową oraz zachowaniem bezpieczeństwa w sieci. Tak jak w ubiegłym roku, uczniowie zobowiązali się pomagać rodzicom w kwestiach związanych z nowymi technologiami („Ucz innych”). W tym roku chcą też położyć nacisk na „pozytywne” strony korzystania z nowinek technicznych – kojarzą się one często rodzicom z bezużyteczną rozrywką i odrywaniem od nauki, uczniowie postarają się aby takie podejście uległo zmianie (portale edukacyjne pomocne w nauce, gry edukacyjne, Fronter itd.)

Podsumowując - po trwającej godzinę dyskusji, uczniowie zaakceptowali większość zapisów Kodeksu 2.0, wypracowanych w roku szkolnym 2011/2012. Zaproponowali też kilka zmian merytorycznych (wprowadzenie nowych punktów) oraz kosmetycznych (korekta niektórych sformułowań). Prace nad nowym, wygładzonym brzmieniem Kodeksu potraja około miesiąca. Zostanie on zaprezentowany w styczniu 2013 roku, dzięki czemu uczniowie mają jeszcze czas na ewentualne przemyślenia i postulaty. Dokumentacja fotograficzna debaty zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

Opracował: Rafał Zahorski

do góry